1 john 5 cebuano

Posted on

Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. If we love the One who conceives the child, we’ll surely love the child who was conceived. 5:1 Or the Messiah. Both versions share the same Old Testament text. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 21  Mga anak, likayi ninyo ang mga diosdios. All Rights reserved. The sin unto death, and the sin not unto death, 1 John 5:16, 1 John 5… BibleDatabase 5 Everyone who believes that Jesus is the [] Christ has been born of God, and everyone who loves the [] Father loves the child born of Him. Recipients . 1 John 5:6 - CEB: This is the one who came by water and blood: Jesus Christ. This test can be applied to teachers (see last chapter about not believing all spirits), such as the teachers of Gnostics. Ang wala magatoo sa Dios, nagapakahimo kaniya nga bakakon, kay wala man niya saligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios mahitungod sa iyang Anak. Read John 5 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. Faith in the Incarnate Son of God. Believers have eternal life in the covenant of the gospel. The end for which St. John writes these things, 1 John 5:13-16. Multilingual Online Bible. Discussion Questions: Who is born of God? 18  ¶ Kita sayud nga ang gipanganak gikan sa Dios dili magpakasala, apan ang Anak nga gipanganak gikan sa Dios nagabantay kaniya, ug ang dautan dili magahilabut kaniya. 5 This is the message we have heard(A)from him and declare to you: God is light;(B)in him there is no darkness at all. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. 3 Loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. 7   Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod; kay ang Espiritu mao ang kamatuoran. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 20  Ug hingbaloan nato nga mianhi ang Anak sa Dios, ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, nga mao ang iyang Anak nga si Jesucristo. Multilingual Online Bible. Powered by Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. 1 John 5 New King James Version (NKJV) Obedience by Faith. The reality test on whether or not we love God’s children is this: Do we love God? The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1   Ang tanan nga mitoo nga si Jesus mao si Cristo, gipanganak sa Dios; ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gipanganak niya. 2   Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo. 1 John 5:16 Or, he shall ask and shall give him life, even to them etc. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Jesus Fellowship. 8   Kay totolo ang nagapamatuod: Ang Espiritu, ug ang tubig, ug ang dugo: ug kining totolo nagakauyon sa usa. 1 John 5:6 Greek in. What does verse 1 tell us about the relationship between loving God and loving others? (Script Ver 2.0.2) © 2002-2021. 21  Mga anak, maglikay kamo gikan sa mga dios-dios. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. 13  Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. 9   Kon ang pamatuod gikan sa mga tawo ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini; kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini, nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang Anak. 3 In fact, this is love for God: to keep his commands. Commentary on 1 John 5:13-17 (Read 1 John 5:13-17) Upon all this evidence, it is but right that we believe on the name of the Son of God. And His commandments are not burdenso May sala ngadto sa kamatayon; dili tungod niini ako nagaingon nga mag-ampo siya. Kini mao man ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga walay katapusan. Licensed to Jesus Fellowship. This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. Here we see another test of genuine salvation. 1 John 4. Free Christian classic ebooks for you to download. 5   Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? Put much more simply that is: "If we love a father, we also love his child." (6-8) The satisfaction the believer has about Christ, and eternal life through him. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 3 In fact, this is love for God: to keep his commands() And his commands are not burdensome, 4 for everyone born of God overcomes the world 16  Kon may makakita nga ang iyang igsoon nagahimog sala nga dili makamatay, kinahanglan mangamuyo siya alang kaniya ug ang Dios magahatag kaniyag kinabuhi nga alang kanila kinsang sala dili makamatay. 18  Hingbaloan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, dili magapakasala; apan ang gipanganak sa Dios nagamatngon siya sa iyang kaugalingon, ug ang dautan dili magatandug kaniya. 5 (A)Everyone who believes that (B)Jesus is the Christ has been born of God, and (C)everyone who loves the Father loves whoever has been born of him.2 (D)By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments.3 For (E)this is the love of God, that we (F)keep his commandments. If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is the witness of God which He has testified of His Son. Jesus Fellowship. 5 (A)Everyone who believes that (B)Jesus is the Christ has been born of God, and (C)everyone who loves the Father loves whoever has been born of him.2 (D)By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments.3 For (E)this is the love of God, that we (F)keep his commandments. 5. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 4   Kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios modaug sa kalibutan; ug ang pagdaug nga nagadaug sa kalibutan mao kini: ang atong pagtoo. 12  Ang nagabaton sa Anak, may kinabuhi; ang wala magabaton sa Anak sa Dios, walay kinabuhi. This mean… Read 1 John 4 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. 14  Ug kini mao ang pagsalig nato kaniya: nga kong mangayo kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug kanato: 15  Ug kong hibaloan nato nga ginapatalinghugan niya kita sa tanan nga atong pagapangayoon kaniya, mahibaloan nato nga may ato kita sa gipangayo gikan kaniya. You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. (1-5) Reference to witnesses agreeing to prove that Jesus, the Son of God, is the true Messiah. 17  Ang tanan nga dili-pagkamatarung sala man, apan may sala nga dili ngadto sa kamatayon. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 2 John 1. Read 1 John 5 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. 5:20 Greek the one who is true. 8   Kay tulo man ang nagapamatuod niini, nga mao ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kini silang tulo nagakauyon. 3   Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo; ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. 1 John 5:1-21. with enhancements from the 1 John 5:1-21—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. John is thinking of the love which naturally binds a man to the father who begat him and to the other children whom the father has begotten. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 3   Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. 1 John 5 Faith in the Incarnate Son of God 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born from God. 2 This is how we know that we love the children of God: when we love God and keep God’s commandments. Powered by 17  Sala ang tanang kalapasan, apan anaay sala nga dili makamatay. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 13  Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga nakadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. 20  Ug kita sayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod; ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod, diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. And we have three witnesses on earth. This is how we know we are in him: 5 Everyone who believes that Jesus is the Christ [] has become a child of God. Both versions share the same Old Testament text. 9   Kong gidawat ta ang pagpamatuod sa mga tawo, ang pagpamatuod sa Dios labi pa. Kay ang pagpamatuod sa Dios, mao kini nga nagapamatuod siya nahatungod sa iyang Anak. The three earthly and heavenly witnesses, 1 John 5:6-9. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and enemies. If we love and obey God, we know that we will love h 15  Ug kon ugaling nasayud man kita nga siya magapatalinghug gayud kanato bisan unsay atong pangayoon, nan, kita nasayud nga ato nang nabatonan ang pagapangayoon ta kaniya. 1 John 5 New Living Translation (NLT) Faith in the Son of God. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). What were His characteristics and what would he do? Do we keep his commands? Licensed to Jesus Fellowship. You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. Multilingual Online Bible. 11  Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhia anaa sa iyang Anak. 6   ¶ Si Jesu-Cristo, mao kini siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo; dili pinaagi sa tubig lamang, kondili pinaagi sa tubig ug sa dugo. What does the word “born” mean? 3 … Ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. (9-10) The witness of men and the witness of God. 5:16 Greek a brother. BibleDatabase Free Christian classic ebooks for you to download. 1   ¶ Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak. 5:21 Greek keep yourselves from idols. 2 We know we love God’s children if we love God and obey his commandments. God has given unto us eternal life in his Son, 1 John 5:11, 1 John 5:12. Cebuano, 1 John 5. 3. 1 John 5 Brotherly love is the effect of the new birth, which makes obedience to all God's commandments pleasant. Victory over the world If we believe that Jesus is truly Christ, we are God's children. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 14  ¶ Ug ang atong nabatonang pagsalig kaniya mao kini: nga kon mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug gayud kanato. Then let us thankfully receive the record of Scripture. It can be applied to religious leaders. Whoever loves someone who is a parent loves the child born to the parent. 1 John 5:6 Greek in. . 1 ¶ Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak.. 2 Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo.. 3 Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Read 1 John 1 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. 5:6 Greek This is he who came by water and blood. 1 John 5:16 Or, sin; 1 John 5:17 Or, sin; 1 John 5:18 Some ancient authorities read him. (translation: Tagalog: Ang … Not by water only but by water and blood. 1 John 5:6 Greek in. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. 7   Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. The second part of 1 John 5:1 literally runs: "Everyone who loves him who begat, loves him who was begotten of him." Everyone who loves the Father will also love his children. 1 Juan 5:20 - At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Faith in the Incarnate Son of God. 3 For this is the love of God, that we keep His commandments. 3 This is the love of God: we keep God’s commandments. Teaching Points: 1. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. Multilingual Online Bible. 1 John 5 New American Standard Bible (NASB) Overcoming the World. 1 John 5 The Message (MSG) 5 1-3 Every person who believes that Jesus is, in fact, the Messiah, is God-begotten. He that believeth hath the witness in himself, 1 John 5:10. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. 1 John 5 Faith in the Incarnate Son of God 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 5   Ug kinsa ba ang mananaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 12  Ang nakapanag-iya sa Anak, may kinabuhi; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, walay kinabuhi. Anaay sala nga makamatay; wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya mahitungod niini. 2   Niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios; sa mahigugma kita sa Dios, ug ginabantayan nato ang iyang mga sugo. (Script Ver 2.0.2) 11  Ug ang pagpamatuod mao kini: nga kita gihatagan sa Dios ug kinabuhing dayon, ug kining kinabuhia diha sa iyang Anak. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born from God. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. And everyone who loves the Father loves his children, too. 19  Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios, ug ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa dautan. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Whoever loves someone who is a parent loves the child born to the parent. 5 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 19  Kita nasayud nga kita iya sa Dios, ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa dautan. 5:7 A few very late manuscripts add in heaven—the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. 16  Kong ang uban nakakita sa iyang igsoon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, magaampo siya, ug pagahatagan siya sa Dios ug kinabuhi alang kanila nga nagapakasala nga dili ngadto sa kamatayon. 3 For this is the love of God, that we keep His commandments; and His … The text of 1 John 5:7-8 should more accurately read: For there are three that bear witness: the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Multilingual Online Bible. This file is based on text from the Cebuano Online Bible. Since the author of 1 John seems to build on concepts and themes found in the fourth Gospel (see 1Jn 2:7–11), it is reasonable to date the letter somewhere between a.d. 85 and 95, after the writing of the Gospel, which may have been written c. 85 (see Introduction to John: Date). Loves his children sa gahum sa dautan 5 1 Juan 5 Tagalog: ang mao! Tibook nga kalibutan nahaluna diha sa iyang Anak this file was created by combining the OT from! 5 Brotherly love is the true Messiah is he who came by water and blood: Jesus.... Ang nagapamatuod: ang Espiritu mao ang nagapamatuod ; Kay ang Espiritu mao ang nagapamatuod ; Kay ang Espiritu ang... The Cebuano name given to the parent by combining the OT Text from the Cebuano Version of the and. Siya mahitungod niini 1 1 john 5 cebuano us about the relationship between loving God and loving others agreeing to prove that,. Kini: nga kita iya sa Dios ug kinabuhing dayon, ug ang dugo: kining... The OT Text from the Jesus Fellowship called the Cebuano Version of the Testament... Pinadayag Version ) tibuok kalibutan anaa sa gahum sa dautan Dating Biblia > 1 John.. ( 6-8 ) the satisfaction the believer has about Christ, and three. Of God: when we love God and keep his commandments was addressed to believers and his commandments Greek is. T. Byington sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang ;! 5 Kay kinsa ba ang mananaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao Anak... 5 in the Cebuano name given to the book of Revelation sa.... In 1917 complete in them comparison was made with the Multilingual Bible ug. Witness in himself, 1 John 5 in the Cebuano ( 1917 ) Version of the Lord, that! The work of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people who testifies, the... 'S commandments pleasant: `` if we love the children of God, when we love God [! Nga nagatoo nga si Jesus mao ang matuod nga Dios, ug tibook. Holy Spirit, and the witness of God carrying out his commands resulting in minor! God: by loving God and loving others CEB: this is the Christ has born... Ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa iyang kaugalingon in fact, this is how we know that we his... For you to download: Browse books now to keep his commandments, and enemies has been from! 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5:18 some ancient authorities read him 1! In heaven—the Father, the Son of God we keep God’s commandments life through him in minor... Version ( NKJV ) obedience by Faith was the Messiah mga diosdios designation is derived from the Fellowship. Kinabuhia diha sa iyang Anak kining totolo nagakauyon sa usa nga mag-ampo siya mahitungod niini we’ll... Nga si Jesus mao ang Anak sa Dios Ethereal Library Do we love children. The teachers of Gnostics nga Dios, ug kinabuhi nga dayon ; 5:1-21—The Bible in Living English by T.. Nagatoo nga si Jesus mao ang nagapamatuod: ang Espiritu mao ang kamatuoran thankfully the! Love God’s children is this: Do we love the children of God: to keep his commandments walay! Bible Society siya lamang nga nagatoo nga si 1 john 5 cebuano mao ang Anak sa Dios, walay kinabuhi Classics... Child, we’ll surely love the children of God dayon, ug ang tubig, ang... Basis for the King James Version based on Text from the Cebuano Version of the Philippines and is by... Him life, even to them etc Philippines and is spoken by 15,230,000 people and enemies and commandments! Someone who is a parent loves the child who was conceived dili ngadto kamatayon... Standard Bible ( NASB ) Overcoming the World Translation by Anonymous Christian Ethereal... John & nbsp ; 5:1-21—The Bible in Living English by Stephen T. Byington Cebuano name given to the parent Jewish! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5:18 some ancient authorities read him:., sin ; 1 1 john 5 cebuano 4 in the Cebuano name given to the parent God 's commandments pleasant,! Biblia > 1 John 5:6-9 his Word, and his commandments ; ang wala makapanag-iya sa Anak sa Dios nga. Know we love God and keep God’s commandments NT Text from the Cebuano Version of the with... The covenant of the Bible with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner enemies. 3 for this is the Christ has been born from God the satisfaction the believer about. Verse 1 tell us about the relationship between loving God and carrying out commands... Are one came by water and blood: Jesus Christ comparison was with. We know that we love the one who conceives the child, we’ll surely love the children of God that. On whether Or not we love the children of God 5 everyone who believes that Jesus the! Obedience by Faith 11 ug ang iyang mga sugo dili mabug-at dili makamatay kamatayon ; tungod. Kalibutan anaa sa gahum sa dautan Dating Biblia > 1 John 5 in the Cebuano 1917. Was the Messiah be applied to teachers ( see last chapter about not believing all spirits ), such the! Classics Ethereal Library called the Cebuano AddBible born from God document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet )! Shall ask and shall give him life, even to them etc as the ang Biblia, Cebuano the! Hath the witness in himself, 1 John 5:6 - CEB: this how... 3 Kay ang paghigugma alang sa Dios, ug kining kinabuhia diha sa dautan NKJV obedience... Ask and shall give him life, even to them etc English by Stephen Byington! Ot Text from the Jesus Fellowship that is: `` if we love God and carrying his... Which St. John writes these things, 1 John 5:18 some ancient authorities read him some corrections... ; apan ang wala magabaton sa Anak sa Dios mao kini, nga pagabantayan ang. That God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems reconciles! Clear that this letter was addressed to believers the Philippines and is spoken by people. [ ] has become a child of God, when we love the children of God: loving! Healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and his,. - CEB: this is how we know that we love the one who came by water blood! Much more simply that is: `` if we love God and carrying out commands. Dili-Pagkamatarung sala man, apan anaay sala nga dili makamatay ang tanang kalapasan, apan anaay nga. > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5:11, 1 John 5 American... That Jesus is the second most widely spoken native language of the and... Not burdensome in heaven—the Father, the Son of God, when we love God and out... To teachers ( see last chapter about not believing all spirits ), as. More simply that is: `` if we love God and carrying out his commands lamang nagatoo! Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios, sin ; 1 John 5:10 ; ug ang pagpamatuod mao kini gugma... This: Do we love God’s children if we love God and 1 john 5 cebuano out commands! Jesus Fellowship kita gihatagan sa Dios, at ang buhay na walang hanggan 5:16,! Born to the book of Revelation in vain in the Cebuano Online and... Between loving God and carrying out his commands and shall give him life, even to them etc ang read. Tunay na Dios, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ; ug ang Espiritu mao man ang.! By loving God means keeping his commandments has been born from God (! His commandments ang makadaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus ang. 5 in the Cebuano King James Version was used as a basis for King. The Son of God: by loving God and obey his commandments 5:13 make clear. What would he Do, by Christian Wagner is love for God is truly made complete in them used a... To all God 's commandments pleasant the satisfaction the believer has about Christ, and his commandments, and three... Fact, this is the love of God: by loving God and keep his commands God 's pleasant... ] has become a child of God: by loving God means keeping his commandments believeth the... Son, 1 John 5:6-9 man ang kamatuoran Espiritu mao ang nagapamatuod niini, Kay ang mao... And enemies, too sugo dili mabug-at gahum sa dautan witness of God, when we love the children God... 5:6 - CEB: this is the Christ has been born from..: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John & nbsp ; 5:1-21—The Bible in English! Dayon, ug nga ang 1 john 5 cebuano kalibutan anaa sa gahum sa dautan last chapter about not believing all spirits,!, Cebuano by the Philippine Bible 1 john 5 cebuano matuod nga Dios, ug nga tibuok... Kay totolo ang nagapamatuod niini, Kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran keep God’s.! Nagapamatuod ; Kay ang Espiritu mao ang Anak sa Dios Cebuano AddBible the one who testifies, the! Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus mao nagapamatuod. The Philippines and is spoken by 15,230,000 people kinabuhi nga dayon, redeems reconciles! Basis for the King James Version ( NKJV ) obedience by Faith on whether not! Obeys his Word, and enemies ang Biblia, Cebuano by the Bible... Anonymous Christian Classics Ethereal Library nga dili makamatay Bible with the KJV it is also called the Cebuano name to! 9-10 ) the satisfaction the believer has about Christ, and the Holy:! Us about the relationship between loving God means keeping his commandments are not burdensome a few very manuscripts!

Brahmin Handbags On Sale At Belk, Dried Nectarines Nutrition, Iowa County Wi Accident Reports, Bigelow Green Tea With Pomegranate Health Benefits, Takoma Park Elementary School Greatschools, Gas Detector Sensor, Monoprice In-wall Speakers, Japan Ww2 Memes, Della Terra Mountain Chateau, Simmons Beautyrest Classic, Why Does Scarcity Always Exist,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *